Skip to main content
Egyéb kategória

Facebookon meghirdetett üzenőfali nyereményjáték játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

 

 1. Szervező
  A „Teniszpont Magyarország” (továbbiakban: szervező) oldalon szervezett nyereményjátékok szervezője a Audio Szi-Ti Kft. (Cím: 1238 Magyarország/Budapest Táncsics Mihály utca. 50, Adószám: 11875149-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-956857). A nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Career Sport Management látja el.
 2. A Játékban résztvevő személyek (továbbiakban:játékos/játékosok)
  A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező, saját Facebook profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki a Teniszpont Magyarország által közzétett Facebook bejegyzés alatt (a továbbiakban: Facebook poszt) „jelentkezik” a játékra. A játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, tagjai, alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (a közeli hozzátartozó fogalmát a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja tartalmazza), nem vehetnek részt továbbá az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, továbbá azok a személyek, aki a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet, és/vagy hatósági igazolvánnyal igazolható lakcímet adnak meg. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében teljesen, vagy a tárgyi nyereményjáték körébe tartozó ügycsoportban részlegesen korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes képviselője jogosult. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályzatát (a továbbiakban: Játékszabályzat), a Facebook közösségi oldal által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
 3. A Játék időtartama
  A Játék 2021. november 29. 20:00 órától 2021. december 6. 23:59 óráig tart.
 4. A Játék menete
  A Játékos a következőkben leírtak szerint vehet részt a Játékban: “ Írd meg a bejegyzés alatt, hogy milyen pályán szeretsz a legjobban játszani (kemény, salak, fű…) és oszd meg bejegyzésünket. A válaszolók között a képen látható 1 db Mizuno csuklószoritó kerül kisorsolásra.” A nyertes a leírtak szerinti kommentelők között, a véletlenszerűség elve szerint kerül kiválasztásra. A Szervező a nyertes Játékos nevét a saját Facebook Profil oldalán egy eredményhirdető posztban teszi közzé. A Nyereményjáték nyertese online sorsoló szoftver segítségével kerül kisorsolásra (https://www.random.org) a játék lezárultát követően (2021. november 6, 23:59).
 5. A Játék nyereménye
  A fentieknek megfelelően a Játék nyereménye: 1 db Mizuno csuklószorító. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. Nyeremények átvétele: A Szervező a nyertes Játékost privát Messenger üzenetben értesíti a sorsolás lezárását követő 24 órán belül a nyereményről. A nyertes Játékos visszajelzésének hiányában, további 72 órán belül a Szervező ismételt értesítést küld. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos nem elérhető, vagy más okból részére a nyeremény nem átadható, úgy a soron következő véletlenszerűség elve szerint kisorsolt nyertes kerül Játékos helyére.
 6. Egyéb rendelkezések
  A Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a Játék nyertese lesz, neve és a helység, ahol él, nyilvánosságra kerüljön, továbbá, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja. A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek, hogy a Játékban történő részvételével összefüggésben átadott személyes adatait a Játékidőn túl is feldolgozza annak érdekében, hogy Szervező aktuális játékáról információt küldjön. A Játékos bármikor jogosult kérni, hogy adatai a nyilvántartásból törlésre kerüljenek a Szervező, azaz a küldött nyilatkozatával.: Audio Szi-Ti Kft. (Cím: 1238 Magyarország/Budapest Táncsics Mihály utca. 50, Adószám: 11875149-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-956857) A Nyeremények kézbesítésének / Szervező érdekkörén kívül eső / elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 7. A Szervező felelőssége
  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítés, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező kizárja a Facebook (1 Hacker Way; Menlo Park, California 94025 .) felelősségét a játék teljes körét illetően. Szervező kizárja továbbá a felelősségét a Facebook weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook felülete nem, vagy korlátozottan használható. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy ezt a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. A Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek, illetve jelen Játékszabályzat megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Szervező hivatalos Facebook rajongói oldalán keresztül értesülhetnek.
 8. Adatkezelés és adatvédelem8.1 Tájékoztatás
  A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban:
  – hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím,), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.8.3 Adatbiztonság
  A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Nyereményjátékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Nyereményjátékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.
  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: A Nyereményjátékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Nyereményjátékos kérheti a Szervezőtől: a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Nyereményjátékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Nyereményjátékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a a) személyes adat kezelése jogellenes; b) a Nyereményjátékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel); c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Nyereményjátékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Nyereményjátékos másként kéri. Továbbá a Nyereményjátékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) A Nyereményjátékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Nyereményjátékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szervező a Nyereményjátékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 9. Kizárás
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 10. Vegyes rendelkezések
  A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Játékos bejegyzésének elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos bejegyzése a határidő lejártát követően érkezik meg.Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

 

Budapest, 2021.11.29.